Re: tomik poezji Piotr RomanowskiTeraz przeliczy=C5=82em zu=C5=BCycie papieru. =C5=BBeby =
zastosowa=C4=87 ten cie=C5=84szy, ta=C5=84szy=20
papier, tomik musia=C5=82by mie=C4=87 co najmniej 60 stron ale to jest =
z=C5=82udne gdy=C5=BC jest 20=20
stron wi=C4=99cej i tak cena wychodzi wy=C5=BCsza z uwagi na =
ilo=C5=9B=C4=87 papieru (50% wi=C4=99cej=20
papieru). W Pana przypadku to jest najbardziej optymalne =
wyj=C5=9Bcie…

 


 


From: Wydawnictwo WITANET

Sent: Sunday, September 8, 2019 1:13 PM

To: R=C4=99k=C4=85 =
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski=20

Subject: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 Jako dla =E2=80=9Csta=C5=82ego Klienta=E2=80=9D (druga =
ksi=C4=85=C5=BCka) wyceni=C5=82em Panu bardzo=20
korzystnie. Od 2016 roku wzros=C5=82y ceny (jak chyba w ka=C5=BCdej =
ga=C5=82=C4=99zi gospodarki).=20
Zastosowany tu papier podra=C5=BCa koszt ale nie ma =C5=BCadnej =
alternatywy. Jedynym=20
rozwi=C4=85zaniem jest zwi=C4=99kszenie obj=C4=99to=C5=9Bci =
ksi=C4=85=C5=BCki i wtedy mo=C5=BCna zastosowa=C4=87=20
cie=C5=84szy, ta=C5=84szy papier. Jedyne co m=C3=B3g=C5=82bym to =
obni=C5=BCenie naszych koszt=C3=B3w pracy.=20
Jednak to mo=C5=BCe by=C4=87 50-100 z=C5=82 taniej.
Nic wi=C4=99cej =
nie mog=C4=99 zrobi=C4=87.

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Sunday, September 8, 2019 12:55 PM

To: Wydawnictwo =
WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 

Jednak poprosi=C5=82bym o jak=C4=85=C5=9B zni=C5=BCk=C4=99. =
Du=C5=BCo troszk=C4=99

 


niedz., 8 wrz 2019, 12:45 =
u=C5=BCytkownik Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]> napisa=C5=82:
Z uwagi na zastosowanie grubszego, dro=C5=BCszego papieru koszt =
wydania i=20
dystrybucji 200 egz. tomik=C3=B3w wyniesie 2800 brutto. Podobnie jak w =
przypadku=20
poprzedniego tomika, b=C4=99dzie to po=C5=BC=C3=B3=C5=82k=C5=82y =
papier.

Je=C5=9Bli akceptuje Pan cen=C4=99 prosz=C4=99 o informacj=C4=99 =
i wpisz=C4=99 j=C4=85 do umowy.

 

Pozdrawiam

 

Ryszard Maksym=20


 


 


From: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o=20
Piotr Romanowski

Sent: Friday, September 6, 2019 1:09 PM

To: Wydawnictwo=20
WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr =
Romanowski

 


tak 200

tak, z =
dystrybucj=C4=85=20
poprosz=C4=99

 


pt., 6 wrz 2019 o 13:07 Wydawnictwo =
WITANET=20
<[email protected]> =
napisa=C5=82(a):
Dzi=C4=99kuj=C4=99 za informacje.

Czy m=C3=B3g=C5=82by Pan jeszcze powiedzie=C4=87 jaki =
nak=C5=82ad? 200 egz. jak poprzednie=20
czy inny nak=C5=82ad? No i czy mamy zaj=C4=85=C4=87 si=C4=99 =
dystrybucj=C4=85, czy te=C5=BC ca=C5=82y nak=C5=82ad=20
pojedzie do Pana?

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 


From: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o=20
Piotr Romanowski

Sent: Friday, September 6, 2019 11:51 AM

To: Wydawnictwo=20
WITANET

Subject: Re: Fw: tomik poezji Piotr =
Romanowski

 


Dzie=C5=84 =
dobry

przelew =
zrobi=C5=82em przed=20
chwil=C4=85, przepraszam bardzo-umkn=C4=99=C5=82o to mi

za=C5=82=C4=85czam surow=C4=85 wersj=C4=99=20
tomiku, pracujemy nad ok=C5=82adk=C4=85, dzi=C5=9B jeszcze powinna =
by=C4=87 gotowa

mam dwa =
pytania: jaka=20
b=C4=99dzie grubo=C5=9B=C4=87 ok=C5=82adki? – to pytanie od grafika =
i jaka r=C3=B3=C5=BCnica w cenie=20
gdybym chcia=C5=82 prosi=C4=87 o sztywn=C4=85 =
ok=C5=82adk=C4=99

nak=C5=82ad, =
jak poprzednio 200=20
sztuk

 

pozdrawiam=20
serdecznie

Piotr=20
Romanowski

 


pt., 6 wrz 2019 o 09:38 =
Wydawnictwo WITANET=20
<[email protected]> =
napisa=C5=82(a):

Dzie=C5=84 dobry Panie Piotrze,

czy ma Pan mo=C5=BCe ju=C5=BC kolejny tomik? Ch=C4=99tnie =
si=C4=99 zapoznam aby m=C3=B3c=20
przedstawi=C4=87 ofert=C4=99.

 

Czy przelew ju=C5=BC od Pana wyszed=C5=82? Nie mamy nic na =
koncie…

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: Wydawnictwo WITANET

Sent: Monday, September 2, 2019 5:25 PM

To: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o=20
Piotr Romanowski

Subject: Re: tomik poezji Piotr =
Romanowski

 Bardzo du=C5=BCa… Zale=C5=BCy kiedy otrzymam materia=C5=82 =
no i w jakim b=C4=99dzie=20
stanie (czy du=C5=BCo pracy)?

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Monday, September 2, 2019 4:45 PM

To: Wydawnictwo WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr =
Romanowski

 


Super, =
dzi=C4=99kuj=C4=99, dzi=C5=9B=20
zrobi=C4=99 przelew

w czwartek =
odbieram od=20
grafika przygotowany ju=C5=BC drugi tomik

jaka jest =
szansa, =C5=BCe na=20
27 wrze=C5=9Bnia by=C5=82by u mnie gotowy?

pozdrawiam

Piotr=20
Romanowski

 


niedz., 1 wrz 2019 o 18:54 =
Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]>=20
napisa=C5=82(a):
Przesy=C5=82ka zosta=C5=82a przygotowana. Czeka na =
odbi=C3=B3r kuriera w dniu=20
jutrzejszym. Co si=C4=99 dzieje z przesy=C5=82k=C4=85 mo=C5=BCna =
sprawdzi=C4=87 pod=20
adresem:

 

https://inpost.pl/sledzenie-przesylek?number=3D5200000156110420175=
70934

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Saturday, August 31, 2019 9:13 AM

To: wydawnictwo

Subject: Re: tomik poezji Piotr =
Romanowski

 


tak,poprosz=C4=99

pozdrawiam

Piotr=20
Romanowski

 


sob., 31 sie 2019 o 09:10 =
wydawnictwo=20
<[email protected]>=20
napisa=C5=82(a):


I na adres z faktury mam wys=C5=82a=C4=87 =
ksi=C4=85=C5=BCki?

 

 

Wys=C5=82ano z mojego=20
smartfonu w PLAY

 


——– Oryginalna wiadomo=C5=9B=C4=87 ——–

Od: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o Piotr Romanowski <[email protected]>

Data: 30.08.2019 20:36 (GMT+01:00)

Do: Wydawnictwo WITANET <[email protected]>

Temat: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 

Hurra!=20
Poprosz=C4=99 o faktur=C4=99  Lawendowe Pole Joanna =
Posoch NIP=20
5211495952 Nowe Kawkowo 11a, 11-042 Jonkowo, zap=C5=82ac=C4=99 =
przelewem.

Bardzo dzi=C4=99kuj=C4=99

 


pt., 30 sie 2019, 13:49 =
u=C5=BCytkownik=20
Wydawnictwo WITANET <[email protected]> =
napisa=C5=82:


Dzie=C5=84 dobry Panie Piotrze,

mi=C5=82o mi powiadomi=C4=87, =C5=BCe tomiki (50 egz.) =
s=C4=85 ju=C5=BC gotowe. Prosz=C4=99=20
poda=C4=87 na jaki adres je przes=C5=82a=C4=87 i czy zrobi =
Pan przelew na konto czy=20
wys=C5=82a=C4=87 za pobraniem?

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 

From: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o =
Piotr Romanowski

Sent: Tuesday, August 13, 2019 2:21 PM

To: Wydawnictwo WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr=20
Romanowski

 

Tak. Poprosz=C4=99 50 egzemplarzy

 


wt., 13 sie 2019, 10:29 =
u=C5=BCytkownik=20
wydawnictwo <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Dzie=C5=84 dobry Panie Piotrze.

Dzi=C5=9B wysy=C5=82am do druku nasz=C4=85 =
inn=C4=85  ksi=C4=85=C5=BCk=C4=99 i chcia=C5=82bym=20
zapyta=C4=87 czy akceptuj=C4=99 Pan cen=C4=99 do druku. =
Je=C5=9Bli tak, to wy=C5=9Bl=C4=99 te=C5=BC i=20
Pana tomik.

Prosz=C4=99 o w miar=C4=99 szybk=C4=85 =
odpowied=C5=BA.

 

Pozdrawia

Ryszard Maksym

 

Wys=C5=82ano z mojego=20
smartfonu w PLAY

 


——– Oryginalna wiadomo=C5=9B=C4=87 =
——–

Od: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o Piotr Romanowski =
<[email protected]>=20

Data: 08.08.2019 22:47 (GMT+01:00)

Do: Wydawnictwo WITANET <[email protected]>=20

Temat: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 


to =
nie ja go=20
wykupi=C5=82em

poprosz=C4=99 o=20
dodruk 50 szt

chc=C4=99 wyda=C4=87 drugi=20
tomik i mie=C4=87 go u siebie 25 wrze=C5=9Bnia! czy to =
mo=C5=BCliwe? wiersze i=20
rysunki gotowe, potrzebny tylko sk=C5=82ad i ta ca=C5=82a =
obr=C3=B3bka

co =
Pan my=C5=9Bli o=20
tym?

 


czw., 8 sie 2019 o 20:44 =
Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]>=20
napisa=C5=82(a):


Dzie=C5=84 dobry Panie Piotrze,

s=C4=85dzi=C5=82em, =C5=BCe to Pan wykupi=C5=82 =
reszt=C4=99 nak=C5=82adu.
Musz=C4=99 Pana=20
zmartwi=C4=87, gdy=C5=BC nie ma ju=C5=BC w =
sprzeda=C5=BCy wierszy w wersji=20
papierowej. Na rynku jest tylko e-book. Je=C5=9Bli =
zale=C5=BCa=C5=82oby Panu,=20
to mo=C5=BCemy zrobi=C4=87 dodruk i je=C5=9Bli =
potrzebuje Pan (strzelam) 30 czy=20
50 egzemplarzy, to mo=C5=BCemy je dla Pana =
przygotowa=C4=87 i wys=C5=82a=C4=87 do=20
Pana.

Ca=C5=82y poprzedni nak=C5=82ad jest =
sprzedany.

 

Pozdrawiam

 

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85 =
Dzie=C5=82o Piotr=20
Romanowski

Sent: Monday, August 5, 2019 8:07 PM

To: Wydawnictwo =
WITANET=20

Subject: Re: tomik poezji Piotr=20
Romanowski

 

No i wtedy nie kupi=C5=82em a kupi=C5=82bym teraz. =
Czy wie Pan mo=C5=BCe=20
kto ma te egzemplarze teraz?=20
Pozdrawiam Piotr Romanowski

 


niedz., 8 lip 2018, =
18:12=20
u=C5=BCytkownik R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o Piotr =
Romanowski <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Dzi=C4=99kuj=C4=99, kupi=C4=99 od nich=20
Pozdrawiam serdecznie

Piotr Romanowski

 


niedz., 8 lip 2018, 17:03 =
u=C5=BCytkownik Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Po przeliczeniu, okaza=C5=82o si=C4=99, =C5=BCe =
w ksi=C4=99garniach (w=20
Polsce) powinno by=C4=87 jeszcze 28 tomik=C3=B3w =
Pana wierszy. Je=C5=BCeli=20
pilnie Pan potrzebuje to w tej ksi=C4=99garni =
napisali, =C5=BCe maj=C4=85=20
24 egzemplarze na stanie:

 

https://www.motyleksiazkowe.pl/poezje-poematy/29268-z-ksi=
ezycem-na-niebie-rysuje-9788365482303.html?search_query=3Dwitanet&res=
ults=3D30

 

Mo=C5=BCe Pan tam kupi=C4=87 =
wysy=C5=82kowo.

 

Napisa=C5=82em tak, bo wycofanie =
ksi=C4=85=C5=BCek ze sprzeda=C5=BCy potrwa=20
ok. miesi=C4=85ca do dw=C3=B3ch. Je=C5=9Bli panu =
zale=C5=BCy na czasie, b=C4=99dzie=20
to najszybsze rozwi=C4=85zanie.

B=C4=99d=C4=99 wdzi=C4=99czny za =
informacj=C4=99, jak=C4=85 decyzj=C4=99 Pan=20
podj=C4=85=C5=82.

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Friday, June 29, 2018 9:08 =
PM

To: Wydawnictwo=20
WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr=20
Romanowski

 

Super, bardzo dzi=C4=99kuj=C4=99, czekam

 


pt., 29 cze 2018, 14:20 =
u=C5=BCytkownik Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Tak, panie Piotrze, jeszcze mamy egzemplarze =
Pana=20
tomika, ale gdyby mi Pan da=C5=82 kilka dni, =
ustal=C4=99 ile mamy.=20
Chodzi o to, =C5=BCe fizycznie, w Wydawnictwie nie =
mamy, musimy=20
ustali=C4=87 ile pozosta=C5=82o w hurtowniach i =
stamt=C4=85d =C5=9Bci=C4=85gn=C4=85=C4=87=20
(wycofa=C4=87 ze sprzeda=C5=BCy).

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Thursday, June 28, 2018 4:32 =
PM


Subject: tomik poezji Piotr=20
Romanowski

 


Dzie=C5=84=20
dobry

czy=20
macie Pa=C5=84stwo jeszcze egzemplarze mojego =
tomiku? ch=C4=99tnie=20
bym je odkupi=C5=82


pozdrawiam

Piotr=20
Romanowski

autor=20
tomiku ” Z ksi=C4=99=C5=BCycem na niebie=20
=
rysuj=C4=99″

Oby wszystkie czuj=C4=85ce istoty =
=C5=BCy=C5=82y w pokoju i=20
do=C5=9Bwiadcza=C5=82y szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba=20
mangalam>

=
 

Oby wszystkie czuj=C4=85ce istoty =
=C5=BCy=C5=82y w pokoju i=20
do=C5=9Bwiadcza=C5=82y szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba =
mangalam>

=
 

Oby wszystkie czuj=C4=85ce istoty =C5=BCy=C5=82y =
w pokoju i do=C5=9Bwiadcza=C5=82y=20
szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba =
mangalam>

=
 

Oby wszystkie czuj=C4=85ce istoty =C5=BCy=C5=82y w =
pokoju i do=C5=9Bwiadcza=C5=82y=20
szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba =
mangalam>

=
 

Oby wszystkie=20
czuj=C4=85ce istoty =C5=BCy=C5=82y w pokoju i do=C5=9Bwiadcza=C5=82y =
szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba =
mangalam>

=